X

Forventninger om renteøkninger. Hvordan påvirker dette næringslivet?

Hvordan økede renter vil påvirke virksomheter er avhengig av mange faktorer. Det kan redusere omsetningen av produkter i privatmarkedet, det kan påvirke resultatene gjennom økede finanskostnader og det kan påvirke lønnsomheten av investeringer. Lønnsomheten av investeringer påvirkes på to måter. Ved økede lånekostnader knyttet til en investering, reduseres kontantstrømmene, men det påvirker også diskonteringsrenten ved utregning av nåverdien i de framtidige kontantstrømmer i forbindelse med investeringen. Ved øket diskonteringsrente, vil nåverdien bli lavere. Dette vil føre til redusert egenkapital, men dette vil også føre til at marginalt lønnsomme investeringer ikke lenger er lønnsomme, som vil føre til at investeringer ikke blir gjennomført, og veksten i næringslivet blir redusert. På den annen side vil nåverdien av framtidige forpliktelser bli redusert, noe som kan føre til undervurderte forpliktelser i regnskapene. Noen av oss husker tilbake til finanskrisen i 1987, hvor noen virksomheter fikk store underskudd og redusert egenkapital fordi rentenivået ble lavere. Det førte til at virksomhetens avsetninger til framtidige pensjonsforpliktelser måtte økes, noe som gav store underskudd og tapt egenkapital.

Renteøkning vil gi trangere tider for opplånte aktører, og det krever god økonomistyring og god konsekvensanalyse for alle virksomheter. Om det er resultatet som blir påvirket mest, eller det er investeringsanalyser som blir påvirket mest, er avhengig av virksomhetens finansielle posisjon. Uansett er det viktig å avdekke hvordan verdier og kostnader blir påvirket av renteøkninger.

I tillegg blir risikoen og verdien av høyt finansierte virksomheter påvirket dobbelt, hvis aksjonærer har investert i aksjer i selskapet med lånte midler. Dette kan føre til høyere risiko (beta) i aksjen, øket realisering av lånefinansierte aksjer, og derigjennom reduserte aksjekurser.

En helt annen faktor som vil påvirke norske virksomheter er at øket rente påvirker til at norske koner får en øket kurs i forhold til andre valutaer. Det vil føre til redusert eksport av norske varer og tjenester, og økt konkurranse fra andre land.

Tilbake

Velkommen

Det er mange aktører i finansmarkedet som forventer renteøkninger i løpet av kort tid, og at det kan komme en rekke renteøkninger i tiden framover. Dette vil slå ut i økede levekostnader for mange familier, men også økede finanskostnader og redusert egenkapital for mange virksomheter.Les mer

Søk etter ord

 Search