rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Når "cash is king" i det offentlige regnskapet

 21.10.2010   5576

Analyse

I henhold til Regnskapsloven §3-2 skal alle foretak, med unntak for små foretak, utarbeide og presentere en kontantstrømsoppstilling i Årsregnskapet.  Kontantstrømsoppstillingen inneholder viktig informasjon for å forstå hva som er selskapets kilder og anvendelser av kontanter.

 

Kontantstrømsoppstillingen slik Finansanalytikernes Forening anbefaler er mye benyttet som modell.  I denne oppstillingen starter man med resultatregnskapets driftsresultat, og korrigerer for regnskapsposter som har påvirket resultatet men som ikke har noen likviditetseffekt.  Det er poster som ordinære avskrivninger, endringer i periodiseringer og avsetninger og endringer i tap på fordringer.  Som en sum kommer man fram til hvor mye kontanter som er tilført fra driftsregnskapet.  Så tar man inn endringer i kortsiktige   balanseposter ved å korrigere for endringer i kundefordringer, leverandørgjeld, beholdninger, offentlig gjeld og endringer i andre kortsiktige fordringer og gjeld.  Nå kommer vi fram til hva resultatregnskapet har gitt av kontantstrøm.  I de neste postene stiller man opp hva som er anvendt av kontanter til investeringer og kontanter anskaffet ved finansiering/lån.

 

Det som er interessant er at dette for så vidt ikke inneholder andre tall enn det som presenteres i Resultatregnskap og Balanse, med dette er en sammenstilling av tall fra både resultatregnskap og balanse.  Derfor er dette en viktig synliggjøring av sammenhenger i regnskapet, og man kan kontrollere oppstillingen ved å analysere resultatregnskapet og endringer i balansen.

 

Vi kan i nøkkeltallsoppstillinger se hvordan kapitalen er sammensatt, hvor stor arbeidskapitalen er i forhold til totalkapitalen, soliditet, egenkapitalandel og gjeldsgrad, etc. men det gir betydelig informasjon å redegjøre for hvordan resultater, investeringer og finansiering i virksomheten har påvirket kontantbeholdningen.  Det er vesentlig å ha tilstrekkelig kontantbeholdning for å finansiere fortsatt drift, men det er stor forskjell på om kontantbeholdningen er finansiert over driften enn om den er finansiert med lån og kreditter.

 

Vi får si det med Ivar Eskeland: "I motsetnad til pengar, kan kredittkort brukast opp att, gong etter gong."
kontantstrøm likviditet regnskapstall årsregnskap

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day